ทำไมบางครั้งฉีด local steroid รักษาผู้ป่วยที่เป็น carpal tunnel syndrome จึงมีอาการปวดมากครับ?

         การฉีด steroid ในผู้ป่วยที่เป็น carpal tunnel syndrome (CTS) มักจะใช้ในกรณีที่ ให้การรักษาด้วย NSAIDs แล้วไม่ได้ผล โดยที่ผู้ป่วยนั้น จะต้องไม่มี median nerve เสียการทำงาน อย่างชัดเจน (severe CTS) เช่น มี weakness หรือ atrophy ของ thenar muscle ในกรณีที่ฉีด steroid แล้วปวดมาก น่าจะเกิดจาก การฉีด steroid เข้าไปใน median nerve ซึ่ง steroid ที่ฉีดจะทำลาย nerve และจะ ทำให้สูญเสียการทำงาน อย่างถาวรได้ ดังนั้น ข้อควรระวังที่สำคัญ ที่สุดในการฉีด steroid ในผู้ป่วยที่เป็น CTS คือ ถ้าขณะ แทงเข็มแล้ว ผู้ป่วยเกิดอาการปวดเสียวไปตาม median nerve แสดงว่าปลายเข็มกำลัง แทงอยู่ใน median nerve จะต้อง เปลี่ยนตำแหน่งฉีดทันที
        ตำแหน่งฉีด steroid ที่ถูกต้องที่จะหลีกเลี่ยงมิให้เกิดผล แทรกซ้อนนี้ คือ
       1. proximal ต่อ proximal wrist creast ประมาณ 1 ซม.
       2. ด้าน ulnar ต่อ palmaris longus (PL) 0.5 ซม.
       3. เอียงเข็มประมาณ 30-45 องศา ไปทาง proximal
(ดังรูป)ผศ.นพ. สิทธิโชค  อนันตเสรี 
ภาควิชาศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์
วันที่ 27 มิถุนายน 2546