ขอทราบวิธีการดู ECG ว่าเป็น ECG ที่ติด Lead สลับแขนซ้ายและแขนขวาครับ

           วิธีการดูที่รวดเร็วเป็นดังนี้ครับ


รูปที่ 1 กราฟแสดงการติด Lead สลับแขนซ้ายและแขนขวา


รูปที่ 2 กราฟแสดงการติด Lead ที่ถูกต้อง

            ท่านอาจสังเกตว่า P, QRS, T หัวกลับใน Lead I และหัวตั้งใน aVR โดยที่มี R progression ปกติใน chest lead ซึ่งบ่งว่าไม่ใช่ dextrocardia ใน dextrocardia สามารถพบ P, QRS, T ใน Lead I, aVR เหมือนติด Lead แขนซ้าย/ขวาสลับกัน แต่จะมี R regression ใน chest หรือ V lead ร่วมด้วย 
            วิธีสังเกตที่เร็วกว่านั้น คือ เกือบทุกกรณี (รวมทั้ง dextrocardia) ท่านจะพบ polarity ของ QRS ใน Lead I และ V6 เหมือนกัน (คือ ถ้าเป็นบวกก็จะเป็นบวกทั้งคู่ หรือถ้าจะเป็นลบก็จะเป็นลบทั้งคู่) ในกรณีที่ Polarity ของ Lead I และ V6 ไม่ไปด้วยกัน ให้นึกว่าเป็น ECG ของการติดสาย lead สลับแขน (มีข้อยกเว้นเพียงส่วนน้อย เช่น ventricular tachycardia หรือ RVH บางราย)


นพ.ศรัญยู สุวรรณอักษร 
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2546