ขอทราบเกี่ยวกับการให้ prophylactic antibiotics ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section)

       โดยทั่วไปหลักการให้ prophylactic antibiotics ในการผ่าตัดนั้น ควรให้ในกรณีที่การผ่าตัดมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังไม่มีหลักฐานของการติดเชื้อเกิดขึ้น โดยเลือกยาที่ ครอบคลุมเชื้อที่บริเวณผ่าตัดและให้ระดับยาเพียงพอในขณะผ่าตัด ในการให้ prophylactic antibiotics ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั้น ในปัจจุบันรายงาน systematic reviews ของ Cochrane reviews ใน Cochrane Library พบว่า การให้ prophylactic antibiotics มีประโยชน์ ในการลดอัตราการเกิดไข้ และการติดเชื้อหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญในสตรีที่ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องทุกราย แต่ควรให้ อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการเกิดการใช้อย่างเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการดื้อยาของเชื้อได้ 
       ดังนั้น ข้อแนะนำในการให้ prophylactic antibiotics ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยปกติ ได้แก่ การให้ Ampicilin หรือ First-generation cephalosporins จำนวน 2 กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ หลังจากจับและตัดสายสะดือทารกเพียงอย่างเดียว

References 
1.Smaill F, Hofmeyr GJ. Antibiotics prophylaxis for cesarean section (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 
   Issue 1, 2003. Oxford: Update Software. 
2.Hopkins L, Smaill F. Antibiotics prophylaxis regimens and drugs for cesarean section (Cochrane Review). In: 
   The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software.


ผศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546