clear  

ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิถึงวัยรุ่น ปีการศึกษา 2549

กิจจา ปานะบุตร สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

บทนำ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิถึงวัยรุ่น 1, 2, 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช 2545 ทั้งนี้หลักสูตรได้บูรณาการเนื้อหาวิชากุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ออร์โธปิดิกส์ และพยาธิวิทยา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้ใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอิงตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิถึงวัยรุ่น 1, 2, 3 และนักศึกษาแพทย์ประเมินตนเองในสมรรถนะด้านต่าง ๆ

ประชากรการศึกษา : เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549 เมื่อจบการศึกษารายวิชานี้ในแต่ละกอง และประเมินสมรรถนะต่าง ๆของนักศึกษาแพทย์อิงตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการศึกษา : สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ และการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะที่ได้รับจากการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก และภายหลังการเรียนแบบ PBL ในชั้นเรียนจำนวน 2 ครั้ง ด้วยแบบสอบถามชนิดสำรวจรายการ แบบตัวเลือก 5 ระดับ และแบบปลายเปิด นำข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)

ผลการศึกษา : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 112 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ในการประเมินตนเองและความพึงพอใจใช้ระดับของความพึงพอใจแบบลิเคิตสเกล 5 ระดับตั้งแต่มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) จนถึงน้อยที่สุด (1) ผลการประเมินความพึงพอใจดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2

สรุปและวิจารณ์  
  จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนภาพรวมทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละสมรรถนะ พบว่านักศึกษาประเมินตนเองในสมรรถนะด้านวิชาชีพ (การทำหัตถการพื้นฐาน) การแพทย์เชิงประจักษ์ และการแก้ปัญหาผู้ป่วยในระดับค่อนข้างต่ำ ปัจจัยที่สำคัญคือนักศึกษามีโอกาสในการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็ก ทั้งนี้ภาควิชาได้แก้ปัญหานี้โดยจัดการสอนหัตถการโดยใช้หุ่นจำลองเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกด้วยตนเองแทนการทำหัตถการในผู้ป่วยเด็กและได้จัดส่งนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาโรคทั่วไปในเด็กได้มากขึ้น แต่นักศึกษาก็ยังมีทักษะในการทำหัตถการน้อย จึงเป็นประเด็นที่ภาควิชาควรจะศึกษาหาเหตุผลที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือรายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิถึงวัยรุ่น 1, 2, 3 ปีการศึกษา 2549. สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : หลักสูตรปรับปรุงใหม่. สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2544.
3 อนันต์ ศรีโสภา. ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช; 2525..

  รูปที่ 1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

  รูปที่ 2 การประเมินตนเองของนักศึกษาในแต่ละสมรรถนะ